TỔ VĂN PHÒNG

Ông: Nguyễn Văn Phường
Chức vụ: Tổ trưởng
Ngày sinh: 12/6/1987
Giới tính: Nam
Trình độ:
+ Chính trị: Trung cấp
+ Chuyên môn: Trung cấp Văn thư hành chính
Điện thoại: 01298655311
Email: nguyenvanphuong32@gmail.com
Lĩnh vực phụ trách:  Văn Thư – Lưu trữ
Các thành viên:
1. Trần Ngọc Thắm – Kế toán
2. Hà Thu Huỳnh  – YTHĐ
3. Huỳnh Quốc Thái  – Bảo vệ

Ảnh Tổ trưởng

34. NGUYỄN VĂN PHƯỜNG

TỔ BỘ MÔN

Ông: Nguyễn Duy Hiếu
Chức vụ: Tổ trưởng
Ngày sinh: 17/7/1972
Giới tính: Nam
Trình độ:
+ Chính trị: Sơ cấp
+ Chuyên môn: ĐHSP Giáo dục thể chất
Điện thoại: 0989050387   
Email: duyhieungn.72@gmail.com
Lĩnh vực phụ trách: Giáo viên thể dục 4-5
Các thành viên:
1.Nguyễn Tiến Lên, Giáo viên thể dục 1-3
2. Nguyễn Thị Qúi, giáo viên Tiếng Anh
3.Lê Thị Diễm My, giáo viên Mỹ Thuật
4. Nguyễn Thị Kim Thoa, giáo viên Âm Nhạc
Ảnh Tổ trưởng28. NGUYỄN DUY HIẾU
CHUYÊN MÔN – TỔ MỘT

Bà: Nguyễn Thị Kiều Oanh
Chức vụ:  Tổ trưởng
Ngày sinh: 13/07/1970
Giới tính: Nữ
Trình độ:
+ Chính trị: Sơ cấp
+ Chuyên môn: ĐHSP
Điện thoại: 01682272446
Email:  KIEUOANH01682272446@gail.com
Lĩnh vực phụ trách: Giáo viên chủ nhiệm lớp 1/1
Các thành viên:
1. Nguyễn Thị Thùy Linh, GVCN 1/2
2. Huỳnh Thị Kim Nhang, GVCN 1/3
3. Lê Long Hồ,GVCN 1/4
4. Nguyễn Thị Hồng Thảo, Thiết bị

Ảnh Tổ trưởng

4. NGUYỄN THỊ KIỀU OANH

CHUYÊN MÔN – TỔ HAI

Bà: Đinh Thị Diễm Huyền
Chức vụ:  Tổ trưởng
Ngày sinh: 01/03/1969
Giới tính: Nữ
Trình độ:
+ Chính trị:
+ Chuyên môn: CĐSP
Điện thoại: 01677991825
Email: diemhuyen.inh677@gmail.com
Lĩnh vực phụ trách: Giáo viên chủ nhiệm lớp 2/1
Các thành viên:
1. Nguyễn Trịnh Trọng, GVCN 2/2
2. Nguyễn Thị Tư, GVCN 2/3
3. Nguyễn Thị Tới ,   GVCN 2/4

Ảnh Tổ trưởng

9. ĐINH THỊ DIỄM HUYỀN

CHUYÊN MÔN – TỔ BA

Bà: Nguyễn Thị Thanh Tuyền
Chức vụ:  Tổ trưởng
Ngày sinh: 08/07/1970
Giới tính: Nữ
Trình độ:
+ Chính trị: Sơ cấp
+ Chuyên môn: ĐHSP
Điện thoại: 01277099001
Email:thanhtuyentruongtieuhocmyhoa1@gmail.com
Lĩnh vực phụ trách: Giáo viên chủ nhiệm lớp 3/1
Các thành viên:
1. Đặng Văn Cao Vân, GVCN 3/2
2. Bùi Ngọc Linh, GVCN 3/3
3. Chu Thị Thu Thủy , GVCN 2/4
4. Võ Thị Ngọc Duyên, TPTĐ 

Ảnh Tổ trưởng

13. NGUYỄN THỊ THANH TUYỀN

CHUYÊN MÔN – TỔ BỐN

Bà: Đàm Thị Ngần
Chức vụ:  Tổ trưởng
Ngày sinh: 29/4/1968
Giới tính: Nữ
Trình độ:
+ Chính trị: Sơ cấp
+ Chuyên môn: ĐHSP
Điện thoại: 0976404024
Email:damthingan68@gmail.com
Lĩnh vực phụ trách: Giáo viên chủ nhiệm lớp 4/1
Các thành viên:
1.Huỳnh Bá Thọ, GVCN 4/2
2.Lê Hoàng Son , GVCN 4/3
3.Lê Zal , GVCN 4/4
4.Nguyễn Thị Út , Thư viện 

Ảnh Tổ trưởng

18. ĐÀM THỊ NGẦN

CHUYÊN MÔN – TỔ NĂM

Ông: Nguyễn Văn Dũng
Chức vụ:Tổ trưởng
Ngày sinh:06/05/1976
Giới tính: Nam
Trình độ:
+ Chính trị: Sơ cấp
+ Chuyên môn: ĐHSP
Điện thoại: 01677909677
Email: vandungmh73@gmail.com
Lĩnh vực phụ trách: Giáo viên chủ nhiệm lớp 5/1
Các thành viên:
1. Huỳnh Văn Lạc, GVCN 5/2
2. Châu Phụng Huyên, GVCN 5/3
3. Lê Hoàng Em, GVCN 5/4

Ảnh Tổ trưởng23. NGUYỄN VĂN DŨNG