Ông: Trần Minh Tâm
Chức vụ: Hiệu trưởng
Ngày sinh: 18/12/1964
Giới tính: Nam
Trình độ:
+ Chính trị: Trung cấp
+ Chuyên môn: ĐHSP GDTH
Điện thoại:   0919015927
Email: tmtamthuc@gmail.com
Lĩnh vực phụ trách: Chung
 1. TRẦN MINH TÂM
Bà: Nguyễn Huỳnh Hoa Tiên
Chức vụ: Phó hiệu trưởng
Ngày sinh: 28/5/1980
Giới tính: Nữ
Trình độ:
+ Chính trị: Trung cấp
+ Chuyên môn: ĐHSP GDTH
Điện thoại:  0949222427
Email: phthoatien@gmail.com
Lĩnh vực phụ trách: Chuyên môn tiểu học
3. NGUYỄN HUỲNH HOA TIÊN