Số: 16/2008/QĐ-BGDĐT Ban hành Quy định về đạo đức nhà giáo

Tên file: quy-dinh-ve-dao-duc-nha-giaoqd16-bgddt.doc
Đăng ngày: 2019-04-26 15:02:26
Sửa ngày: 2019-04-26 15:02:26
Người đăng: thmyhoa1
Kích thước: 74.50 KB
Tải về

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 16/2008/QĐ-BGDĐT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy định về đạo đức nhà giáo

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về đạo đức nhà giáo.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo và các Bộ có quản lý các cơ sở giáo dục và đào tạo, Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo, Giám đốc các đại học, học viện, Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
-Văn phòng Quốc hội;
-Văn phòng Chính phủ;
-Hội đồng Quốc gia Giáo dục;
-Ban Tuyên giáo TW;
-Kiểm toán Nhà nước;
-Bộ Tư pháp (Cục K.Tr. VBQPPL);
-Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
-UBND tỉnh, TP trực thuộc Trung ương;
-Website Chính phủ;
-Website Bộ Giáo dục và Đào tạo;
-Như Điều 3 (để thực hiện);
-Công báo;
-Lưu VT, Cục NG-CBQLGD, Vụ PC. BỘ TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Thiện Nhân